Shigeru Mizuki

Shigeru Mizuki, the author of the manga GeGeGe no Kitaro

Leave a Reply