Images of Musashino 001

Musashino-no-zu by Uehara Konen (1877-1940)

Leave a Reply