Beautiful Japan Photo Contest 2019 by Sankei 006

25ans Prize

“We love Chosa (Festival)!”
Toshikatsu Shinohara (Kagawa Prefecture)
Kosurugi Higashi, Motoyama, Toyonakacho, Mitoyo City, Kagawa Prefecture

Leave a Reply