You Can Almost Hear Music As You View This Matsuoka Museum of Art Exhibition

Dancing fan

Dancing fan
Hashimoto Meiji, 1968
~2019.4/14

Leave a Reply