Super Kabuki play Oguri at the Shinbashi Enbujo Theatre Japan 002

©SHOCHIKU SHINPAN OGURI

Super Kabuki play “Oguri” at the Shinbashi Enbujo Theatre.

Leave a Reply