7. Minamoto Yorimitsu slaying the Tsuchigumo.

Japanese Sword Column

Minamoto Yorimitsu slaying the Tsuchigumo.

Japanese Sword Column

Leave a Reply