8. National Treasure Atsushi Toshiro tanto by Awataguchi Yoshimitsu.

Japanese Sword Column

National Treasure tanto, ‘Atsushi Toshiro’ by Awataguchi Yoshimitsu (13th C.).

Japanese Sword Column

Leave a Reply